ငါးငံျပာရည္စစ္စစ္ ကမာတံဆိပ္

၁၈လၾကာေအာင္သိပ္ၿပီးသိုေလွာင္ထားပါသည္။

ငါးပမာဏ ၇၅%ပါဝင္သည္။

အသားဓာတ္၁၄.၃%ပါဝင္သည္.။

သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ၿပီးတာရွည္ခံေဆးရည္ႏွင့္ဆိုးေဆးလံုးဝမသံုးထားပါ။

သဘာဝနည္းစနစ္ႏွင့္သိပ္ၿပီးသိုေလွာင္ထားပါသည္။

SUBSCRIBE
OUR NEWSLETTERS